Top 33 Mẫu bìa bản vẽ hoàn công file Word

XEM TRƯỚC PDF:

Tải mẫu bìa bản vẽ hoàn công file Word dùng chung phổ biến

Mẫu bìa bản vẽ hoàn công gồm những thông tin gì?

Mẫu bìa bản vẽ hoàn công hay bìa hồ sơ hoàn công sẽ gồm các thông tin như: Tên công ty, Tên hồ sơ, Tên công trình, Gói thầu số, Lý trình, Địa điểm, …

Check Also

Top 33 Mẫu bìa sổ kế toán hình thức nhật ký chung đẹp file Word

Tải mẫu bìa sổ kế toán hình thức nhật ký chung miễn phí ✓ Mẫu bìa .DOC dễ chỉnh sửa theo thông tin công ty ✓ Dùng làm bìa sổ cái, sổ nhật ký chung, sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết, các loại sổ sách kế toán theo hình thức nhật ký chung