Top 33 Mẫu bìa báo cáo tài chính đẹp file Word

XEM TRƯỚC PDF:

Tải mẫu bìa báo cáo tài chính đẹp file Word dùng chung phổ biến

Mẫu bìa báo cáo tài chính gồm những thông tin gì?

Mẫu bìa báo cáo tài chính là mẫu bìa dành cho tài liệu báo cáo tài chính được sử dụng trong doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng điện tử. Mỗi doanh nghiệp sẽ có mẫu bìa báo cáo tài chính dạng bìa Word khác nhau, và thường mẫu bìa báo cáo tài chính theo quyết định 48 sẽ gồm các thông tin như:

  • Tên đơn vị, địa chỉ, MST 
  • Bảng cân đối kế toán (Mẫu số: B01 – DNN)
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số: B02 – DNN)
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số: B03 – DNN)
  • Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số: F01 – DNN)
  • Bản Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09 – DNN)

Check Also

Top 33 Mẫu bìa sổ kế toán hình thức nhật ký chung đẹp file Word

Tải mẫu bìa sổ kế toán hình thức nhật ký chung miễn phí ✓ Mẫu bìa .DOC dễ chỉnh sửa theo thông tin công ty ✓ Dùng làm bìa sổ cái, sổ nhật ký chung, sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết, các loại sổ sách kế toán theo hình thức nhật ký chung