Top 33 Mẫu bìa hồ sơ dự thầu đẹp file Word

XEM TRƯỚC PDF:

Tải mẫu bìa hồ sơ dự thầu đẹp file Word

Mẫu bìa hồ sơ dự thầu chuẩn gồm những thông tin gì?

Bìa hồ sơ dự thầu đẹp chuẩn cần có đầy đủ những thông tin sau:

  • Quốc hiệu và tiêu ngữ: Được trình bày căn giữa cân đối trên trang bìa.
  • Tiêu đề: Dòng chữ “Hồ Sơ Dự Thầu” được viết in hoa với kích thước chữ cần nổi bật.
  • Bản chính hay bản copy: Thông thường hồ sơ tham gia thầu sẽ gồm 02 bộ là bản chính và bản copy. Vì vậy cần ghi rõ trên trang bìa là bản chính hay bản copy để phân biệt khi nộp hồ sơ thầu.
  • Tên gói thầu: Ghi rõ thông tin tên gói thầu mà bạn tham gia đấu thầu.
  • Tên công trình, dự án: Ghi rõ tên công trình, dự án mà bạn tham gia nộp hồ sơ dự thầu.
  • Bên mời thầu: Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, công ty thực hiện hoạt động đầu thầu.
  • Nhà thầu: Ghi rõ tên công ty, doanh nghiệp tham gia dự thầu.
  • Ngày tháng năm: Ghi rõ ngày tháng năm làm và nộp hồ sơ thầu để đảm bảo hồ sơ dự thầu của bạn nộp đúng quy định về thời gian.

Check Also

Top 33 Mẫu bìa sổ kế toán hình thức nhật ký chung đẹp file Word

Tải mẫu bìa sổ kế toán hình thức nhật ký chung miễn phí ✓ Mẫu bìa .DOC dễ chỉnh sửa theo thông tin công ty ✓ Dùng làm bìa sổ cái, sổ nhật ký chung, sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết, các loại sổ sách kế toán theo hình thức nhật ký chung